Храна богата со витамин Б12 & зошто овој витамин е важен за нашето тело

Вита­ми­нот Б12 (коба­ла­мин) е  многу моќен и важен вита­мин кој извр­шува бројни задачи, со кои го одр­жува здрав нерв­ниот и крв­ниот систем.

КОЈА Е НЕГОВАТА ФУНКЦИЈА?

• го одр­жува нерв­ниот систем преку уче­ство во созда­ва­њето и одр­жу­ва­њето на мие­лин­ската обвивка (заштитна обвивка околу секоја клетка). Со тоа се обез­бе­дува брз пре­нос на нерв­ните импу­лси;
• обез­бе­дува нор­ма­лно созда­вање на црве­ните крвни клетки.

КОЛКУ ВИ Е ПОТРЕБНО?

Пре­по­ра­ча­ната дневна доза е 2.4 микро­грами на ден и тоа се одне­сува и на мажите и на жените.

ХРАНА БОГАТА СО ВИТАМИН Б12?

  • РИБА
  • СПИРУЛИНА
  • ЖИВИНА
  • МЕСО
  • ЈАЈЦА
  • МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
  • ЖИТАРКИ

ЗНАЦИ НА НЕДОСТАТОК НА ВИТАМИН Б12

Егзема, дер­ма­ти­тис, замор, лоша состојба на косата, слаба мемо­рија и кон­цен­тра­ција, ане­мија, ири­ти­ра­ност и тен­зија. Покрај тоа, често пати се слу­чува муску­лите да бидат меки и да се чув­ствува болка.

ИСТРАЖУВАЊА

• Се верува дека игра вита­лна улога во созда­ва­њето на мозочни транс­ми­тери од типот „се чув­ству­вам добро“. Пред сѐ на допа­мин и серо­то­нин;
• Помага во поправка на нерв­ните оште­ту­вања од кои патат дија­бе­ти­ча­рите;
• Уче­ствува во кре­и­рање на пози­ти­вен поглед на себе и околината.

 

Спирулина со својот состав и широк спектар од хранливи состојки ги воодушевува нутриционистите ширум светот.

Витамини

Содржи целосен спектар на витамини во совршено избалансиран размер. Ги содржи сите Б витамини, а особено е богата со витаминот  Б-12  кој го има повеќе од било која храна, витамините Б-1, Б-2 (рибофлавин), Б-3 (ниацин), Б-5, Б-6, Б-7 (бионтин), Б-9 (фолна киселина),како и витамините Ц и К.

San Sebastian Spirulina производите можете да го набавите во аптеките на: Виола, Плус Фарма, Галениум, Бети … во дрогериите на ДМ-дрогерии и Cosmo – Тинекс и во сите подобро снабдени аптеки.

San Sebastian Spirulina можете да го можете да го нарачате онлајн
https://alfalab.mk/kategorija/san-sebastian/

Или на телефонскиот број: 02 3218 821
Секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот
*(Достава до домашна адреса со брза пошта)