Диета за „апетитлии“

Сe сте про­ба­ле и се­га ве­ќе ка­те­го­рич­но твр­ди­те де­ка за вас не­ма на­деж: су­де­но ви е да ги но­си­те тие де­се­ти­на ки­лог­ра­ми ви­шок до кра­јот на жи­во­тот. Е па не сте во пра­во! Со ди­е­та­та за без­на­деж­ни слу­чаи не са­мо што ќе се из­дел­ка­те ту­ку и ќе го сме­ни­те на­чи­нот на ис­хра­на. Не е теш­ко, ве­ру­вај­те.

Те­мел­но пра­ви­ло е: мно­гу про­те­и­ни, мал­ку јаг­ле­хид­ра­ти. Вне­су­вај­ќи по­ве­ќе про­те­и­ни, а зна­чи­тел­но по­мал­ку јаг­ле­хид­ра­ти, те­ло­то е при­ну­де­но да ги тро­ши сопс­тве­ни­те ре­зер­ви со­го­ру­вај­ќи го ви­шо­кот мас­но­тии. Но вни­ма­вај­те, ре­ков­ме мал­ку, а не во­оп­што јаг­ле­хид­ра­ти.

Во пр­ва­та фа­за од ди­е­та­та, ко­ја трае две не­де­ли, ќе мо­ра драс­тич­но да ги на­ма­ли­те, на са­мо 20-30 гра­ма днев­но. Пот­се­ту­ва­ме, чи­ни­че жит­ни сне­гул­ки со­др­жи око­лу 120 г јаг­ле­хид­ра­ти. Не де­ман­ти­ра­ме де­ка пр­ви­те 14 де­на е нај­теш­ко.

Вто­ра­та фа­за ве­ќе вклу­чу­ва нис­ко­ка­ло­рич­ни јаг­ле­хид­ра­ти, но не ни по­мис­лу­вај­те на чо­ко­ла­до, а ал­ко­хо­лот е заб­ра­нет и во сла­ве­нич­ка при­го­да. Би­де­те тр­пе­ли­ви, оваа фа­за трае са­мо де­вет не­де­ли, а при неј­зи­ни­от крај те­ло­то по­мал­ку ќе ба­ра хра­на, ко­ја ќе ја скла­ди­ра во мас­ни ре­зер­ви. Ќе се при­вик­не­те на урам­но­те­же­на, здра­ва и вкус­на хра­на. А са­мо од вас за­ви­си да­ли та­ка ќе би­де до кра­јот на жи­во­тот.

Ќе сме­е­те да ја­де­те ме­со, ри­ба, јај­ца, мор­ски пло­до­ви, ре­чи­си во не­ог­ра­ни­че­ни ко­ли­че­ства, се раз­би­ра, ако ги са­ка­те. Дра­го­це­на по­мош во ва­ша­та но­ва ис­хра­на ќе ви би­де лис­на­ти­от зе­лен­чук, со кој ќе мо­же да ко­рис­ти­те раз­лич­ни кре­мас­ти со­со­ви или со­со­ви под­гот­ве­ни на пу­тер. И тоа оваа ди­е­та ја пра­ви по­раз­лич­на од слич­ни­те, ба­зи­ра­ни на ма­ло вне­су­ва­ње јаг­ле­хид­ра­ти. На при­мер, не мо­ра да се от­ка­же­те од пр­же­ни јај­ца, но не ја­де­те ги со пар­че бел, ту­ку со ин­тег­ра­лен леб. Тоа ќе би­де до­бар по­че­ток по­ле­ка да ги ме­ну­ва­те про­дук­ти­те што обич­но ги ку­пу­ва­те. По­пр­во ин­тег­рал­но, од це­ло зр­но, не­ра­фи­ни­ра­но, а лад­но це­де­но, ко­га ста­ну­ва збор за мас­ли­но­во­то мас­ло. Тоа ќе би­де нез­на­чи­тел­но по­ви­сок до­ма­шен тро­шок, кој ко­рис­та да­ле­ку го над­ми­ну­ва.

Ис­фр­ле­те ги од куј­на­та…

…си­те бис­кви­ти, чо­ко­ла­ди, топ­ли и лад­ни пи­ја­ла­ци и на­пив­ки (ос­вен обич­на­та во­да), ка­фе­то со ко­фе­ин, всуш­ност, се­то она ка­де што би мо­жел да се крие ше­ќе­рот. Не за­ла­жу­вај­те се, ту­ку про­ве­ру­вај­те ги дек­ла­ра­ци­и­те, ду­ри и на во­о­би­ча­е­ни­те па­кет­чи­ња и ши­ши­ња. Ве­ру­ва­ле или не, ду­ри ни бал­за­ми­ко оце­тот не е ис­клу­чок. Не по­сег­ну­вај­те по заб­ра­не­то­то овош­је, иа­ко е здра­во, со­др­жи ше­ќер.

За­дол­жи­тел­но

До­де­ка сте на стро­га ди­е­та, се­кој­днев­но зе­мај­те до­да­то­ци во ис­хра­на­та. По ед­на мул­ти­ви­та­мин­ска таб­ле­та (без же­ле­зо) за да мо­же те­ло­то да ги до­бие пот­реб­ни­те ви­та­ми­ни; ед­на ла­жич­ка сем­ки од лен по­то­пе­ни во ед­на ча­ша во­да (мо­же да пре­но­ќи, па на­ут­ро, на гла­ден сто­мак, да ја ис­пи­е­те теч­нос­та, со што ќе го из­бег­не­те за­пе­кот); кап­су­ла со хром од 200 мг, ко­ја го на­ма­лу­ва хо­лес­те­ро­лот, а го­ле­ма по­мош прис­тиг­ну­ва и од Б-ви­та­ми­ни­те.

Клу­чот е во во­да­та

Пиј­те од осум до 12 го­ле­ми ча­ши во­да днев­но. Тоа е клуч­но пра­ви­ло. Зош­то? Заш­то во­да­та го на­ма­лу­ва гла­дот, му по­ма­га на ме­та­бо­лиз­мот да ги ис­фр­ли мас­но­ти­и­те од те­ло­то, про­ти­вот­ров е за соз­да­ва­ње­то но­ви, а на те­ло­то му ја да­ва тол­ку пот­реб­на­та хид­ра­та­ци­ја. А ко­га се збо­ру­ва за во­да­та, бук­вал­но се мис­ли на неа, а не на ди­е­тал­ни­те пи­ја­ла­ци, бил­ни­те ча­е­ви или на слич­ни­те на­пив­ки.

Ја­де­те доб­ро

При се­кој об­рок, важ­на е ком­би­на­ци­ја­та на доб­ри­те мас­но­тии и на про­те­и­ни­те. На при­мер, доз­во­ле­ни се све­жа са­ла­та со пре­лив, шниц­ла со сос или шкам­пи со до­ма­шен ма­јо­нез. Не пре­те­ру­вај­те со пре­ли­ви­те и со ма­јо­не­зот, зна­чи, са­мо во уме­ре­ни ко­ли­че­ства, са­мо тол­ку за да го по­доб­рат вку­сот. Но во жел­ба­та да го за­бр­за­те ефек­тот на ди­е­та­та, не ре­ша­вај­те се за не­ко­ја нис­ко­ка­ло­рич­на вер­зи­ја на тие про­дук­ти. Ќе се на­ма­чи­те, а ефек­тот ќе изос­та­не. Ако сте заг­ри­же­ни за хо­лес­те­ро­лот, мес­то во­о­би­ча­е­ни­те мас­ла, ко­рис­те­те ги оние од мас­лин­ки, тик­ва или од ки­ки­рит­ки. Из­бег­ну­вај­те ги пре­ра­бо­те­ни­те мас­ла од зе­лен­чук, мар­га­рин или оние што со­др­жат ло­ши мас­но­тии.
Со­ве­ту­ва­ме: пред да поч­не­те со ди­е­та­та, се­ка­ко, по­ба­рај­те со­вет од ле­кар.

Сос­та­ве­те лис­та

1. Ме­со – са­мо она што го са­ка­те, што вклу­чу­ва сла­ни­на, са­ла­ма, пи­леш­ко.
2. Јај­ца – до­маш­ни (од ко­кош­ка).
3. Ри­ба – си­те ви­до­ви, од све­жа мор­ска до кон­зер­ви­ра­на ту­на.
4. Ор­ган­ски пу­тер од ки­ки­рит­ки – не со­др­жи ше­ќер.
5. Си­те ви­до­ви зе­лен­чук – ос­вен ком­пи­ри, мор­ко­ви, гра­шок и пчен­ка (ба­рем не во пр­ва­та фа­за).
6. Аво­ка­до.
7. Ли­мон и ли­ме­та (зе­лен ли­мон).
8. Си­те оре­вес­ти пло­до­ви.
9. Мас­лин­ки.
10. Си­те ви­до­ви си­ре­ње.
11. То­фу.